Steigėjai

Šv. Juozapo šeimų bendruomenė

„Sek paskui mane!“ (Lk 5, 27). Šeimos, trokšdamos atsiliepti į šį meilingą Kristaus kvietimą, pripažindamos savo silpnumą ir tikėdamos Santuokos Sakramento malone, abipuse pagalba ir Kristaus pažadu: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20), nutarė laisvai susiburti į bendruomenę. Bendruomenės narius vienija bendras tikslas – augti tikėjime, liudyti jį vaikams ir padėti šeimoms atrasti vietą Bažnyčioje.

Šv. Juozapo bendruomenė įsikūrė 1997 metais. Istorija prasidėjo nuo jaunimo grupelės Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje, kur jie dalyvaudavo Šv. Mišiose, giedojo chore, bendravo, stovyklavo, o vėliau sukūrė šeimas. Tad kilo noras rinktis visiems kartu ir skaityti Šv. Raštą, melstis ne tik bažnyčios erdvėje, bet ir namuose. Į tokius kassavaitinius susitikimus pasikviesdavo ir kitas „kažko“ ieškančias draugų šeimas. Beveik visi buvo ką tik susituokę. Rūpėjo panašūs „šeimyniniai“ klausimai. O tuos klausimus padėdavo gvildenti vis koks nors autoritetingas Juozapas. Tai – J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis, tai –
Šv. Kryžiaus bažnyčios kunigas Juozapas Minderis, tai – keliaujantis pamokslininkas Joseph Bastin, tai – Tiberiados bendruomenės brolis Juozapas. Šv. Juozapas yra šeimų globėjas. Todėl ir pasirinktas šis vardas. Ilgainiui šeimų ir vaikų daugėjo, todėl pasidalinta į kelias grupeles. Taip gimė Bernardinų, Lazdynų, Žvėryno grupelės, kur vyksta kassavaitiniai maldos susitikimai, kur skaitomas Šv. Raštas, diskutuojama. Rengiamos rekolekcijos Advento laikotarpiu, vasaros stovyklos, rekolekcijos draugams, t. y., šeimoms, kurios nėra bendruomenėje, tačiau alksta Dievo artumo.

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija įsteigta 1947 m. spalio 11 d. Kongregaciją įsteigė jėzuitas Tėvas Pranciškus Masilionis. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija yra apaštalinė, todėl seserys gyvena aktyvų gyvenimo būdą. Kontempliacija yra vienas svarbiausių kongregacijos gyvenimo būdo aspektų.

Seserų vienuolinis pašaukimas, dvasingumas ir misija šaknijasi Eucharistijos slėpinyje. Kongregacijos tikslas – gyventi ir veikti didesnei Dievo garbei. Šis tikslas įgyvendinamas malda ir aktyviu apaštalavimu skleidžiant tikėjimą, padedant žmonėms pažinti ir pamilti Eucharistinį meilės Dievą. Kaip Bažnyčios dukterys, seserys veikia ten, kur šiandien kviečia Bažnyčios poreikiai, ten, kur galima labiau tarnauti Dievo karalystei. Seserys dirba apaštalinį darbą parapijose, mokyklose, rekolekcijų namuose ir kitur, kur galima labiau pasitarnauti žmonėms. Seserų pagrindinės veiklos kryptys yra evangelizavimas, katekizavimas, švietimas, ugdymas, auklėjimas, sielovada. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikams, jaunimui, moterims, šeimoms. Seserys organizuoja stovyklas vaikams, jaunimui, šeimoms, veda rekolekcijas, palydi dvasiškai, ruošia sakramentams, prisideda prie katalikiškų renginių organizavimo, ugdo skautus, ateitininkus.

Seserų veikla persmelkta eucharistinio dvasingumo, kurio šaknys – ignaciškame dvasingume.

Pagrindiniai vienuolijos namai yra Kaune. Seserys taip pat gyvena ir darbuojasi Vilniuje, Šiauliuose, Kybartuose, Šiluvoje, Guronyse, Telšiuose. Turi bendruomenes Moldovoje, Latvijoje, Kazachstane. Šiuo metu Kongregacijai priklauso virš 80 seserų.

Plačiau apie kongregaciją.

Jeruzalės skyrius

Pašilaičių skyrius

Scroll to Top
Skip to content