Tikslas, principai, vertybės, veikla

Mokyklos tikslas

Sudaryti tinkamas sąlygas visapusiškai ugdyti laisvą, atsakingą, sąmoningą, gebančią nesavanaudiškai įsipareigoti, sąžiningą, kūrybišką asmenybę, nebijančią kelti klausimų, analizuoti iššūkių, ieškoti atsakymų, gyvenančią veiklia meile, tikėjimu ir krikščioniškomis vertybėmis.

Mokyklos principai

Mokyklos veikla grindžiama katalikiškojo ugdymo sistemos samprata.

Katalikiškumas – siekti sąmoningo ryšio su Dievu, mokyti atrasti Dievą kasdienybėje, užtikrinant tikėjimo laisvę, ugdyti krikščioniškas dorybes. Šį principą įgyvendinti padeda tikybos pamokų integracija, mokinių, mokytojų, tėvų sielovada (stovyklos, rekolekcijos), maldos praktikos kasdienybėje.

Visuminis ugdymas – siekti visuminės žmogaus brandos apimant dvasinį, intelektualinį, dorovinį, emocinį, socialinį ir kultūrinį aspektus. Dėmesys skiriamas charakterio tobulinimui, ypač akcentuojant valios, pareigingumo, laisvės ir atsakomybės ugdymą, taip pat sąmoningos asmenybės ugdymą, kas pasireikštų per kritinį mąstymą, tvirtų nuostatų turėjimą.
Visuminio ugdymo principo padeda siekti pamokų integracija, projektinė veikla, mokymasis įvairiame kontekste, dėmesys menams. Sąmoningos asmenybės ugdymui pasitarnaus patirties apmąstymas: mokymosi pasiekimų įsivertinimas; savo santykio su Dievu, bendraamžiais, požiūrio į save refleksija; gyvenimo prasmės apmąstymai.

Asmens vertingumas. Mokykloje siekiama į vaiką nukreipto švietimo, pripažįstant kiekvieno asmens unikalumą – vaikui šioje mokykloje nereiks užsitarnauti savo vertingumo. Mokykla – vaikui saugi aplinka – tiek kūrybai, tiek klaidoms. Mokytojai su rūpestingumu stengiasi rasti tinkamus būdus atsiliepti tiek įgimtam talentui, tiek silpnumui, negebėjimui ar nesėkmei.
Rūpestį kiekvienu asmeniu padeda užtikrinti nedidelės klasės, lankstus mokymo(si) tvarkaraštis (nėra griežto suskirstymo pamokomis ir pagal laiko trukmę), „neskubančios mokyklos“ modelis (vaikai pradinėje mokykloje bus užimti visą dieną), dėmesys savarankiškam mokinio darbui, sudarymas sąlygų mokiniui pradėti mokytis nuo ten, kur jis yra, ir leisti jam mokytis savo tempu.

Bendruomeniškumas. Mokykla – tai bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima erdvė, padedanti tėvams, kaip pagrindiniams ir nepakeičiamiems ugdytojams, atlikti vaikų auklėjimo užduotį. Ji padeda įtvirtinti šeimoje puoselėjamas krikščioniškąsias vertybes, paprastumą bei rūpestingumą.
Mokykla siekia ugdyti bendruomeniškumą tarp mokinių, administracijos, mokytojų, tėvų, bendradarbiauti su šeima.

 

Inovatyvus veiklos modelis

Gyvendami nuolat skubančioje aplinkoje, alinami kasdienio laiko trūkumo, drįstame teikti modelį mokyklos, turinčios pakankamai laiko žmogui, t. y. „neskubančios mokyklos“ modelį. Ugdymo procesas organizuojamas visą darbo dieną: sudaromos tinkamos sąlygos mokymuisi, bendravimui, poilsiui, žaidimams ir kūrybinei veiklai.

Įvertinimas nėra ugdymo tikslas, o tik priemonė, padedanti mokytojui sudaryti kiekvienam mokiniui reikalingą mokymosi planą, būtiną siekiant įveikti žinių trūkumą ir stiprinti turimus gabumus. Taip suprantamas įvertinimas leidžia subtiliau pažinti vaiką nesukeliant jam įtampos. Mokytojų užduotis – išsaugoti nuoširdų, viltingą tikėjimą vaiku, jo kūrybingumo galia. Pagarba vaiko asmeniui, jautrumas jo poreikiams yra pirminės ir neginčijamos sąlygos, padedančios asmenybės skleidimuisi, mokymosi rezultatams, motyvacijai ir atradimui savo vietos šiandieniniame pasaulyje.

Šis inovatyvus metodas leidžia mokiniui natūraliai atrasti skirtingų dalykų, priemonių ir metodų visumą, kuriuos vėliau galės praktiškai taikyti gyvenime. Siekama formalujį ir neformalujį ugdymą integruoti į visuminį ugdymo procesą, kuris siekia žadinti vaiko protą, brandinti poreikį ieškoti tiesos, domėtis mokslu, atrasti jo prasmę, kurti.

Jeruzalės skyrius

Pašilaičių skyrius

Scroll to Top
Skip to content